NOVINKY

arr3Pravidlená servisná prehliadkaPravidelná servisná prehliadka Pre optimálnu kvalitu a bezporuchovosť vozidiel je potrebné... arr3Falošné náhradné diely V dnešnom svete sa kopíruje, falšuje a inak napodobňuje čokoľvek. A to aj v automobilovom svete.... arr3Cenník pokút platný od 1. novembraViete, koľko zaplatíte, ak nedodržíte pravidlá? Prinášame nový cenník pokút platný od 1. novembra... arr3Bloková výnimka! EU č.1400/2002 V roku 2004 aj v Slovenskej republike vstúpila do platnosti zásadná legislatívna... arr3Dezinfekcia ozónom  Najsilenejšie prírodné dezinfekčné činidlo, účinky sa prejavia aj na miestach, kde sa bežná...

KONTAKTY

AL - Auto, s.r.o.
Pod Táborom 43A/14118
080 01 Prešov
tel: 0905 688 613 / 0915 426 655
lesko@al-auto.sk
Kontaktná osoba: Ing.Dávid Leško


Cenník pokút platný od 1. novembra

Viete, koľko zaplatíte, ak nedodržíte pravidlá? Prinášame nový cenník pokút platný od 1. novembra 2011.

 

Sprísnenie pravidiel v cestnej premávke sa
 
odrazí aj v pokutách.
 

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia

Zákazová dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

 • vodičom motorového vozidla – 60 €
 • vodičom nemotorového vozidla – 20 €

Zákazová značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel – 60 €

Zákazová značka Zákaz predchádzania – 60 €

 • v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky – 100 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku správnemu orgánu

Prejazd cez križovatku na signál STOJ!, ktorý dáva policajt alebo iná oprávnená osoba, alebo ak zákaz vyplýva z dopravnej značky alebo zariadenia – 150 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Ostatné dopravné značky a zariadenia – 30 €

 • neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky – 100 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť
 • neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky v krvi – predložiť

Používanie takzvaných antiradarov – 150 €

Povinnosti vodiča

Použitie auta na jazdu, ktoré:

 • nemožno prevádzkovať v cestnej premávke – 60 €
 • vedenie auta bez platných dokladov – 30 €
 • nedanie prednosti chodcovi alebo ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov – 60 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Šoférovanie bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania okrem prípadov, ak sa ho učí viesť v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase jeho zadržania povolenú jazdu – predložiť

Vedenie auta pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok – predložiť

Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní – 60 €

Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov – 60 €

Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky – 30 €

Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky – 60 €

Používanie telefónu vodičom počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky" alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla – 60 €

Používanie hanlivých gest a iných vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom cestnej premávky – 30 €

Vyhadzovanie predmetov z auta – 60 €

Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky nadmerným hlukom, prachom, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho auta v chode – 60 €

Porušenie zákazu používať auto na iných miestach, ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi – 150 €

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu – 30 €

Vedenie bez ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podlieha – 60 €

Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli – 60 €

Používanie bezpečnostných pásov

Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy – 60 €

Spôsob jazdy

Jazda v protismere v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach – 100 €

 • v ostatných prípadoch – 60 €
 • ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky – 150 €- ak dôjde k dopravnej nehode – predložiť

Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke – 150 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Jazda v jazdných pruhoch

Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom ako v pravom jazdnom pruhu – 60 €

Jazda s vozidlom s hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km v iných ako dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy – 60 €

Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého – 100 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu – 60 €

Jazda v mimoriadnych prípadoch

Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou – 60 €

Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse – 50 €

Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse – 60 €

Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu – 30 €

Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy – 60 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Nezastavenie za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse – 60 €

Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb – 60 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Obchádzanie

Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca – 60 €

Predchádzanie

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní – 50 €

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru jazdy a ohrozuje vodičov za ním – 60 €

Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje – 60 €

Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom – 60 €

Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané – 150 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Rýchlosť jazdy

Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať – 60 €

Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k nehode – predložiť

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo zariadením

prekročenie rýchlosti o v obci mimo obce
od 6 – 10 km/h 10 €
od 11 – 15 km/h 30 € 20 €
od 16 – 20 km/h 50 € 30 €
od 21 – 25 km/h 70 € 50 €
od 26 – 30 km/h 100 € 80 €
od 31 – 35 km/h 150 € 120 €
od 36 – 40 km/h 200 € 150 €
od 41 – 45 km/h 250 € 200 €
od 46 – 50 km/h 300 € 280 €
od 51 – 55 km/h 350 € 350 €
od 56 – 60 km/h 400 € 400 €
od 61 – 65 km/h 450 € 450 €
od 66 – 70 km/h 550 € 550 €
o viac ako 71 km/h 650 € 650 €

Odbočovanie

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred a počas odbočovaním – 50 €

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmi vodičov vozidiel idúcich za ním – 60 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje – 30 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – 60 €

Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku – 60 €

Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž nej vľavo – 60 €

 • ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky – 100 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy – 60 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Jazda cez križovatku

Nedanie prednosti v jazde autám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená značkou „Daj prednosť v jazde" alebo „Stoj, daj prednosť v jazde" a došlo k:

 • ich ohrozeniu – 150 €
 • dopravnej nehode – predložiť

Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k:

 • ich ohrozeniu – 100 €
 • dopravnej nehode – predložiť

Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za ňou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť na križovatke – 60 €

Nezastavenie pred križovatkou na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad – 60 €

Vchádzanie na cestu

Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny – 60 €

 • ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky – 100 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky – 60 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Znečisťovanie cesty – 30 €

Otáčanie a cúvanie

Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní – 60 €

Nezabezpečenie otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou – 60 €

Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané – 60 €

Zastavenie a státie

Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo – 30 €

Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy – 60 €

Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy – 60 €

Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjsť z parkovacieho miesta – 60 €

Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m – 60 €

Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka – 60 €

Ak neumožňuje vodičovi pravidelnej verejnej dopravy vyjsť zo zastávky alebo zastávkového pruhu – 60 €

Vodič pravidelnej verejnej dopravy, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom – 60 €

Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí auta, ako aj nastupovaní alebo vystupovaní z neho – 30 €

 • v prípade dopravnej nehody – 60 €

Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba – 60 €

Neumiestnenie výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach – 60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi – 150 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse – 60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak značkou alebo zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m – 60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené značkou – 60 €

Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky – 60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m – 60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu s ŤZP, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené – 60 €

Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia – 60 €

 

Železničné priecestia

Prechádzanie cez priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu – 60 €

Nezastavenie pred priecestím, pri ktorom je umiestnená značka „Stoj, daj prednosť v jazde" na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať – 60 €

Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie – 150 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky priecestia – 60 €

Znamenie o zmene smeru jazdy

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy – 50 €

Osvetlenie vozidiel

Neosvetlenie vozidla počas jazdy stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti – 20 €

Neosvetlenie auta počas jazdy stretávacími svetlometmi za zníženej viditeľnosti – 60 €

Neosvetlenie nemotorového vozidla svietidlami počas zníženej viditeľnosti – 20 €

Použitie predných svetlometov do hmly a zadných do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší – 30 €

Neosvetlenie stojaceho auta za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce – 60 €

Neosvetlenie vlečeného vozidla za zníženej viditeľnosti – 60 €

Vlečenie viacerých vozidiel alebo vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche auta alebo v autobuse – 60 €

Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste

Jazda na diaľnici rýchlosťou menej ako 80 km v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km – 60 €

Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky – 60 €

Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených – 60 €

Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo

 • k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky – 100 €
 • k spôsobeniu dopravnej nehody – predložiť

Porušenie zákazu predchádzania iného vozidla pri jazde na diaľnici vodičom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7500 kg alebo vodičom súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7500 kg – 100 €

Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko – 60 €

Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom – 60 €

Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený – 60 €

Vlečenie auta po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo parkovisku – 60 €

Predchádzanie iného vozidla, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné vozidlo idúce po diaľnici – 60 €

Osobitosti premávky v zime

Použitie vozidla ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza a toto nie je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami – 60 €

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami

Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy – 100 €

 • v prípade ohrozenia týchto vozidiel – 150 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel – 60 €

Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy – 60 €

Prekážka cestnej premávky

Neodstránenie spôsobenej prekážky, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť – 60 €

Neoznačenie prekážky cestnej premávky – 60 €

Preprava osôb

Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb – 60 €

Vyhadzovanie predmetov z vozidla – 60 €

Preprava nákladu

Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky – 60 €

Osobitné ustanovenia o chodcoch

Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov – 60 €

Porušenie povinnosti chodca idúceho po krajnici alebo po okraji cesty za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľné reflexné prvky – 30 €

Osobitné ustanovenia o cyklistoch

Ohrozovanie iných účastníkov premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla – 60 €

Porušenie povinnosti cyklistu jazdiaceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev – 30 €

Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení – 30 €

Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave – 10 €

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

qnrylu [146.185.223.*]

17.05.2018 02:56

80qyj1

pdpeup http://www.jrekg.info/#buy-viagra - buy generic viagra dc0s4n generic viagra online fyvffy http://www.nncxv.info/#cialis-coupon - generic cialis online 22ru3g generic cialis

ODPOVEDAŤ

Rachel Farley [146.185.223.*]

09.05.2018 17:19

Rachel Farley

k41qCvMbpy Nor http://jwhdp.com/#HrghH7netQ-dXA HrghH7netQ, JNlAfSyW0Q7, [url=http://wko8e.com]tpYWmHUA2jm[/url], [fvPUhmYCtB](http://lvvol.com "fvPUhmYCtB"), [http://ho3rq.com NsgCO63q],

ODPOVEDAŤ

Ronald Caldwell [123.16.136.*]

14.03.2018 02:19

Ronald Caldwell

RaTLDeZt Memb http://dgiyz.com/#WDwh5oqCQn3M-Tjw WDwh5oqCQn3M, EjIVhuKRar1C, [url=http://8z0e4.com]uPtnEexNJ2oO[/url], [tNNGPQPcm](http://jd4tz.com "tNNGPQPcm"), [http://h9bvq.com mVAX8ahbVUoZ],

ODPOVEDAŤ

health problems [46.166.188.*]

29.03.2017 22:47

health problems

I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike. health problems http://healthclue.eu

ODPOVEDAŤ

MkaaSonee [178.159.37.*]

24.07.2017 23:38

Re: health problems

6vvbdwui5wzzixhp34 google google ctf6osvxt9ta0zgtnr

ODPOVEDAŤ

johhnyArire [178.159.37.*]

12.07.2017 23:07

Re: health problems

lld17g0khh8nvuvc6s google google v6k8fh4ti4a7yfz3qq

ODPOVEDAŤ

Jerryskite [178.159.37.*]

02.07.2017 20:29

Re: health problems

f5l9h3emkh9qbaak4d google google xhcgcm3qi8uvrhgj2s

ODPOVEDAŤ

dept of edu [46.166.188.*]

28.03.2017 16:51

dept of edu

Howdy! I simply would like to give you a huge thumbs up for your great information you've got right here on this post. I will be coming back to your website for more soon. dept of edu http://learninghints.eu/

ODPOVEDAŤ

online school tips [46.166.188.*]

27.03.2017 09:32

online school tips

It's truly a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing. online school tips http://educationhints.eu/

ODPOVEDAŤ

student loans [46.166.188.*]

26.03.2017 12:30

student loans

Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this brilliant piece of writing. student loans http://learningclue.eu/

ODPOVEDAŤ

masters education [46.166.188.*]

25.03.2017 04:54

masters education

It's an remarkable paragraph in favor of all the internet people; they will get advantage from it I am sure. masters education http://schoolingtips.eu/

ODPOVEDAŤ

lubos [213.81.138.*]

25.12.2011 23:05

led osvetlenie interieru

dobry den chcem sa spytat je povolene pouzivat led osvetlenie interieru v aute ak su suvisle meniace sa farby zelena modra a cervena ?

ODPOVEDAŤ

board of education [196.52.84.*]

16.05.2017 15:25

board of education

Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to exchange strategies with others, please shoot me an email if interested. board of education http://learninghints.eu/

ODPOVEDAŤ

MGFkNGQ