NOVINKY

arr3Pravidlená servisná prehliadkaPravidelná servisná prehliadka Pre optimálnu kvalitu a bezporuchovosť vozidiel je potrebné... arr3Falošné náhradné diely V dnešnom svete sa kopíruje, falšuje a inak napodobňuje čokoľvek. A to aj v automobilovom svete.... arr3Cenník pokút platný od 1. novembraViete, koľko zaplatíte, ak nedodržíte pravidlá? Prinášame nový cenník pokút platný od 1. novembra... arr3Bloková výnimka! EU č.1400/2002 V roku 2004 aj v Slovenskej republike vstúpila do platnosti zásadná legislatívna... arr3Dezinfekcia ozónom  Najsilenejšie prírodné dezinfekčné činidlo, účinky sa prejavia aj na miestach, kde sa bežná...

KONTAKTY

AL - Auto, s.r.o.
Pod Táborom 43A/14118
080 01 Prešov
tel: 0905 688 613 / 0915 426 655
lesko@al-auto.sk
Kontaktná osoba: Ing.Dávid Leško


Cenník pokút platný od 1. novembra

Viete, koľko zaplatíte, ak nedodržíte pravidlá? Prinášame nový cenník pokút platný od 1. novembra 2011.

 

Sprísnenie pravidiel v cestnej premávke sa
 
odrazí aj v pokutách.
 

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia

Zákazová dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

 • vodičom motorového vozidla – 60 €
 • vodičom nemotorového vozidla – 20 €

Zákazová značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel – 60 €

Zákazová značka Zákaz predchádzania – 60 €

 • v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky – 100 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku správnemu orgánu

Prejazd cez križovatku na signál STOJ!, ktorý dáva policajt alebo iná oprávnená osoba, alebo ak zákaz vyplýva z dopravnej značky alebo zariadenia – 150 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Ostatné dopravné značky a zariadenia – 30 €

 • neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky – 100 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť
 • neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky v krvi – predložiť

Používanie takzvaných antiradarov – 150 €

Povinnosti vodiča

Použitie auta na jazdu, ktoré:

 • nemožno prevádzkovať v cestnej premávke – 60 €
 • vedenie auta bez platných dokladov – 30 €
 • nedanie prednosti chodcovi alebo ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov – 60 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Šoférovanie bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania okrem prípadov, ak sa ho učí viesť v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase jeho zadržania povolenú jazdu – predložiť

Vedenie auta pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok – predložiť

Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní – 60 €

Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov – 60 €

Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky – 30 €

Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky – 60 €

Používanie telefónu vodičom počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky" alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla – 60 €

Používanie hanlivých gest a iných vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom cestnej premávky – 30 €

Vyhadzovanie predmetov z auta – 60 €

Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky nadmerným hlukom, prachom, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho auta v chode – 60 €

Porušenie zákazu používať auto na iných miestach, ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi – 150 €

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu – 30 €

Vedenie bez ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podlieha – 60 €

Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli – 60 €

Používanie bezpečnostných pásov

Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy – 60 €

Spôsob jazdy

Jazda v protismere v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach – 100 €

 • v ostatných prípadoch – 60 €
 • ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky – 150 €- ak dôjde k dopravnej nehode – predložiť

Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke – 150 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Jazda v jazdných pruhoch

Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom ako v pravom jazdnom pruhu – 60 €

Jazda s vozidlom s hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km v iných ako dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy – 60 €

Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého – 100 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu – 60 €

Jazda v mimoriadnych prípadoch

Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou – 60 €

Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse – 50 €

Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse – 60 €

Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu – 30 €

Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy – 60 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Nezastavenie za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse – 60 €

Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb – 60 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Obchádzanie

Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca – 60 €

Predchádzanie

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní – 50 €

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru jazdy a ohrozuje vodičov za ním – 60 €

Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje – 60 €

Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom – 60 €

Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané – 150 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Rýchlosť jazdy

Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať – 60 €

Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k nehode – predložiť

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo zariadením

prekročenie rýchlosti o v obci mimo obce
od 6 – 10 km/h 10 €
od 11 – 15 km/h 30 € 20 €
od 16 – 20 km/h 50 € 30 €
od 21 – 25 km/h 70 € 50 €
od 26 – 30 km/h 100 € 80 €
od 31 – 35 km/h 150 € 120 €
od 36 – 40 km/h 200 € 150 €
od 41 – 45 km/h 250 € 200 €
od 46 – 50 km/h 300 € 280 €
od 51 – 55 km/h 350 € 350 €
od 56 – 60 km/h 400 € 400 €
od 61 – 65 km/h 450 € 450 €
od 66 – 70 km/h 550 € 550 €
o viac ako 71 km/h 650 € 650 €

Odbočovanie

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred a počas odbočovaním – 50 €

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmi vodičov vozidiel idúcich za ním – 60 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje – 30 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – 60 €

Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku – 60 €

Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž nej vľavo – 60 €

 • ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky – 100 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy – 60 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Jazda cez križovatku

Nedanie prednosti v jazde autám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená značkou „Daj prednosť v jazde" alebo „Stoj, daj prednosť v jazde" a došlo k:

 • ich ohrozeniu – 150 €
 • dopravnej nehode – predložiť

Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k:

 • ich ohrozeniu – 100 €
 • dopravnej nehode – predložiť

Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za ňou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť na križovatke – 60 €

Nezastavenie pred križovatkou na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad – 60 €

Vchádzanie na cestu

Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny – 60 €

 • ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky – 100 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky – 60 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Znečisťovanie cesty – 30 €

Otáčanie a cúvanie

Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní – 60 €

Nezabezpečenie otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou – 60 €

Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané – 60 €

Zastavenie a státie

Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo – 30 €

Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy – 60 €

Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy – 60 €

Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjsť z parkovacieho miesta – 60 €

Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m – 60 €

Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka – 60 €

Ak neumožňuje vodičovi pravidelnej verejnej dopravy vyjsť zo zastávky alebo zastávkového pruhu – 60 €

Vodič pravidelnej verejnej dopravy, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom – 60 €

Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí auta, ako aj nastupovaní alebo vystupovaní z neho – 30 €

 • v prípade dopravnej nehody – 60 €

Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba – 60 €

Neumiestnenie výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach – 60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi – 150 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse – 60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak značkou alebo zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m – 60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené značkou – 60 €

Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky – 60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m – 60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu s ŤZP, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené – 60 €

Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia – 60 €

 

Železničné priecestia

Prechádzanie cez priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu – 60 €

Nezastavenie pred priecestím, pri ktorom je umiestnená značka „Stoj, daj prednosť v jazde" na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať – 60 €

Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie – 150 €

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky priecestia – 60 €

Znamenie o zmene smeru jazdy

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy – 50 €

Osvetlenie vozidiel

Neosvetlenie vozidla počas jazdy stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti – 20 €

Neosvetlenie auta počas jazdy stretávacími svetlometmi za zníženej viditeľnosti – 60 €

Neosvetlenie nemotorového vozidla svietidlami počas zníženej viditeľnosti – 20 €

Použitie predných svetlometov do hmly a zadných do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší – 30 €

Neosvetlenie stojaceho auta za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce – 60 €

Neosvetlenie vlečeného vozidla za zníženej viditeľnosti – 60 €

Vlečenie viacerých vozidiel alebo vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche auta alebo v autobuse – 60 €

Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste

Jazda na diaľnici rýchlosťou menej ako 80 km v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km – 60 €

Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky – 60 €

Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených – 60 €

Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo

 • k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky – 100 €
 • k spôsobeniu dopravnej nehody – predložiť

Porušenie zákazu predchádzania iného vozidla pri jazde na diaľnici vodičom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7500 kg alebo vodičom súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7500 kg – 100 €

Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko – 60 €

Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom – 60 €

Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený – 60 €

Vlečenie auta po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo parkovisku – 60 €

Predchádzanie iného vozidla, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné vozidlo idúce po diaľnici – 60 €

Osobitosti premávky v zime

Použitie vozidla ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza a toto nie je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami – 60 €

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami

Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy – 100 €

 • v prípade ohrozenia týchto vozidiel – 150 €
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť

Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel – 60 €

Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy – 60 €

Prekážka cestnej premávky

Neodstránenie spôsobenej prekážky, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť – 60 €

Neoznačenie prekážky cestnej premávky – 60 €

Preprava osôb

Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb – 60 €

Vyhadzovanie predmetov z vozidla – 60 €

Preprava nákladu

Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky – 60 €

Osobitné ustanovenia o chodcoch

Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov – 60 €

Porušenie povinnosti chodca idúceho po krajnici alebo po okraji cesty za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľné reflexné prvky – 30 €

Osobitné ustanovenia o cyklistoch

Ohrozovanie iných účastníkov premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla – 60 €

Porušenie povinnosti cyklistu jazdiaceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev – 30 €

Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení – 30 €

Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave – 10 €

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

80qyj1
qnrylu
17.05.2018 02:56
Rachel Farley
Rachel Farley
09.05.2018 17:19
Ronald Caldwell
Ronald Caldwell
14.03.2018 02:19
health problems
health problems
29.03.2017 22:47
img img
Re: health problems
MkaaSonee
24.07.2017 23:38
img img
Re: health problems
johhnyArire
12.07.2017 23:07
img img
Re: health problems
Jerryskite
02.07.2017 20:29
dept of edu
dept of edu
28.03.2017 16:51
online school tips
online school tips
27.03.2017 09:32
student loans
student loans
26.03.2017 12:30
masters education
masters education
25.03.2017 04:54
led osvetlenie interieru
lubos
25.12.2011 23:05
img img
board of education
board of education
16.05.2017 15:25
MzEzY